01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Wyślij mail
22   Subskrypcja biuletynu
23   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Informacje
 
 
Informacja - Pakiet ADR: dyrektywa i rozporządzenie 2014/05/19

ADR - Alternatywne metody rozstrzygania sporów to szybkie i tanie rozwiązanie pozasądowe w przypadku sporów między konsumentami a przedsiębiorcami (m.in.: postępowanie pojednawcze, mediacje, arbitraż, postępowanie rzecznika praw lub komisji skargowej). Postępowania ADR nie są w wystarczającym stopniu i jednolicie rozwinięte w całej Unii, dlatego w dniu 8 lipca 2013 r. weszły w życie:

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich)
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)

Głównym celem tych aktów jest zapewnienie dostępu do prostych i skutecznych sposobów rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami wynikających z umów sprzedaży lub umów świadczenia usług.

W Dyrektywie ADR, Państwa członkowskie zobowiązane zostały do ułatwiania konsumentom dostępu do postępowań ADR m.in. poprzez utworzenie podmiotów ADR – stałych instytucji, które będą oferowały rozstrzygnięcie sporu pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem w ramach postępowania ADR.Dyrektywa ustanawia zharmonizowane wymogi jakościowe w odniesieniu do podmiotów i postępowań ADR, w celu zapewnienia konsumentom dostępu do wysokiej jakości, przejrzystych, skutecznych i sprawiedliwych pozasądowych mechanizmów dochodzenia roszczeń bez względu na ich miejsce zamieszkania w Unii. Z Dyrektywy wynika również obowiązek przedsiębiorców w zakresie informowania konsumentów o podmiotach ADR, które są właściwe do celów rozstrzygania sporów z konsumentami.

Celem Rozporządzenia jest natomiast stworzenie platformy ODR, która powinna mieć formę interaktywnej strony internetowej, stanowiącej jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych w związku z transakcjami internetowymi. Platforma ODR powinna stanowić źródło ogólnych informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma powinna umożliwiać konsumentom składanie skarg poprzez wypełnienie elektronicznego formularza skargi dostępnego we wszystkich językach urzędowych Unii oraz dołączanie odpowiednich dokumentów. Powinna ona umożliwiać również przekazywanie skargi podmiotowi ADR właściwemu w kwestiach dotyczących danego sporu. Aby zapewnić wśród konsumentów powszechną świadomość istnienia platformy ODR, przedsiębiorcy powinni podawać na swoich stronach internetowych łącze elektroniczne do tej platformy.

Dyrektywa ADR zostanie zaimplementowana do krajowego porządku prawnego do dnia 9 lipca 2015 r., natomiast Rozporządzenie ODR (stosowane wprost) zacznie obowiązywać w poszczególnych krajach członkowskich od dnia 9 stycznia 2016 r.

Opracowała:

Krystyna Biełach
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok

Źródło: www.uokik.gov.pl ; http:// eur-lex.europa.eu

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
»Archiwum
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS