PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

 
 
Startuj w Biznesie - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Edycja 2017 projektu Stratuj w biznesie. Subregion bielski dostępna jest pod adresem:

http://startujwbiznesie.pl/

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wraz z Uniwersytetem w Białymstoku realizują projekt „Startuj w Biznesie” w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest podniesienie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości mieszkańców województwa podlaskiego oraz pomoc w uruchomieniu 60 nowych przedsiębiorstw, tym samym wsparcie samozatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie z województwa podlaskiego, mające pomysł na własną działalność gospodarczą, potrzebujące wsparcia zarówno szkoleniowego, jak i finansowego.

Dla uczestników projektu oferujemy:

 • Doradztwo
 • Warsztaty interpersonalne z elementami przedsiębiorczości, w tym:
  • efektywna komunikacja
  • zdobywanie informacji
  • rozwiązywanie konfliktów
  • asertywność, itd.
 • Warsztaty prowadzenia działalności gospodarczej:
  • biznes plan
  • podatki pośrednie i bezpośrednie
  • kadry
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
  • obsługa klienta
  • technologie ICT, itd.
 • Sesje mentoringowe
 • Wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 60 Beneficjentów Ostatecznych:
  • jednorazowa dotacja inwestycyjna dla 60 osób wyłonionych po ocenie biznes planów sporządzonych po przebyciu warsztatów szkoleniowych z tego zakresu, w wysokości do 40.000 zł brutto
  • podstawowe wsparcie pomostowe dla 60 Beneficjentów Ostatecznych, którzy zarejestrują działalność gospodarczą, po 1250 zł brutto przez okres 6 miesięcy
  • przedłużone wsparcie pomostowe dla 12 Beneficjentów Ostatecznych, którzy założyli działalność gospodarczą i wykażą potrzebę dalszego wsparcia w celu utrzymania płynności finansowej, po 1250 zł brutto przez okres kolejnych 6 miesięcy

Wsparcie pomostowe może być przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusze pozauzbieczeniowe oraz pozostałe koszty związane z prowadzoną działalnością (reklama, obsługa księgowa, zatrudnienie pracownika itp.)

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne chcące podjąć samozatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą, spełniające następujące warunki:

 • pełnoletniość,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • zameldowanie w województwie podlaskim,
 • zatrudnione lub
 • nieaktywne zawodowo (nie zarejestrowane jako bezrobotne w Urzędzie Pracy)

Z możliwości wsparcia w ramach projektu wykluczone są osoby, które:

 • miały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
 • pozostają w stosunku pracy lub innym (umowa cywilno-prawna) z Beneficjentem, Partnerem lub wykonawcą (podmiotem świadczącym wszelkie usługi w ramach realizowanego projektu)
 • uczestniczą w więcej niż jednym projekcie, o podobnych formach wsparcia, w tym samym czasie.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego