01   Aktualności
02   Konferencje i seminaria
03   Konkursy, targi, misje
04   Regionalna Instytucja Finansująca
05   Granty na badania i innowacje
06   Projekt Enterprise Europe Network
07   Poręczenia kredytowe
08   Szkolenia i doradztwo personalne
09   Konsulat Honorowy Finlandii
10   Startuj w Biznesie
11   Projekt SUPER
12   Projekt Fast Forward Europe
13   Projekty zakończone
14   Pomoc/Cookies
15   Wyślij mail
16   Subskrypcja biuletynu
17   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne
 
 
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego 2013/02/26

Siedziba Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (poprzednio Fundacja Rozwoju Województwa Białostockiego) została utworzona we wrześniu 1994 roku przez następujących fundatorów instytucjonalnych:

 • Wojewoda Białostocki
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
 • Związek Zawodowy NSZZ “Solidarność”, Region Białystok
 • Podlasko-Mazurskie Porozumienie Związków Zawodowych

Obecny skład Rady Fundatorów:

Antoni Poźniak Rada OPZZ Województwa Podlaskiego
Witold Karczewski Izba Przemysłowo-Handlowa

Maciej Zenon Żywno

Sejmik Województwa Podlaskiego
Józef Mozolewski Związek Zawodowy NSZZ Solidarność
Irena Muszkiewicz-Herok Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Bohdan Józef Paszkowski Podlaski Urząd Wojewódzki
Tadeusz Truskolaski Urząd Miejski w Białymstoku

 
Cele statutowe 2004/04/22

Celem Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jest działalność w zakresie:

 • wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności inspirowania tworzenia i wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 • ekologii.
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen.
 • promocji i organizacji wolontariatu.
 • wspomagania technicznego, szkoleniowego, informacyjnego lub finansowego organizacji pozarządowych w wyżej wymienionej działalności pożytku publicznego.
 
 
Zarząd 2004/04/06
Prezes Zarządu Wiceprezesi Zarządu
Andrzej Parafiniuk Adam Kowalczuk
Marek Dźwigaj
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Enterprise Europe Network
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS